Neurology

 • Prof Saman B Gunathilake
 • Prof Udaya Ranawaka
 • Dr A T Alibhoy
 • Dr Bimsara Senanayake
 • Dr Gamini Pathirana
 • Dr Janaka Waidyasekara
 • Dr Kumarangie Vithanage
 • Dr Padma Gunarathne
 • Dr Senaka Bandusena
 • Dr T Thivakaran
 • Dr V T Rajendiran
 • Dr Kamal Gunarathne
 • Dr Surath Munasinghe
 • Dr Stravinsky D Perera
 • Dr Rohan Paris
 • Dr Jayantha Liyanage
 • Dr(Mrs) Maheshi Wijeratne
 • Dr Saman Wadanamby
 • Dr H K De S Kularatne
 • Dr Prasanna Gunasena
 • Dr Nirukshan Jayaweera
 • Dr Saman Pushpakumara
 • Dr Sanjeewa Garusinghe
 • Dr Nilaksha Kumarasinghe
 • Dr Madhushanka Gomez
 • Dr Jagath K Rathugamage

Newly Joined Consultants