Physicians

 • Prof J Indrakumar
 • Prof Senaka Rajapaksha
 • Prof Shyam Fernando
 • Dr Ariyasena Hittarage
 • Dr Aruna Kulatunga
 • Dr Asanka Ratnayake
 • Dr Balachandran Thamotharan
 • Dr Bandula Wijesiriwardana
 • Dr Chamendra Biyanwila
 • Dr Chamil Marasinghe
 • Dr Chamila Dalpatadu
 • Dr Champika Gamakaranage
 • Dr Darshan De Silva
 • Dr Dilhar Samaraweera
 • Dr H H R Samarasinghe
 • Dr Harsha Sathischandra
 • Dr Indika Boteju
 • Dr K D Duminda
 • Dr Kanishka Dissanayake
 • Dr Kapila Abeyrathna
 • Dr M C Shivanthan
 • Dr M K Ragunathan
 • Dr Manohari P Seneviratne
 • Dr P D Prasad Siriwardana
 • Dr Pradeep Kumarasinghe De Silva
 • Dr S Anantharajah
 • Dr S K Pushparajan
 • Dr Shehan Silva
 • Dr Sivajini Bhishman
 • Dr Sohan Cooray
 • Dr T Veerasuthen
 • Dr Thushara De Silva
 • Dr Udaya Gunasekara
 • Dr Upali Weragama
 • Dr Waruna Pathirana
 • Dr(Mrs) Chithrangani Perera
 • Dr(Mrs) Jayamalee Jayaweera
 • Dr(Mrs) Malkanthi Galhena
 • Dr(Mrs) Yamuna Senadheera
 • Dr(Ms) T Rajshankar
 • Dr Henry N Rajaratnam
 • Prof Janaka De Silva

Newly Joined Consultants