Dental

 • Dr Alan Niroshan
 • Dr Jayamal Gunawardena
 • Dr Nirmala Karunasena
 • Dr Ronnibert Rayer
 • Dr Yohan Tharaka Ratnayake
 • Dr Ananda Rathnayake
 • Dr Buddhika Dassanayake
 • Dr Hanifa Mohamed Ashraf
 • Dr Kamila Wijayalathge
 • Dr Nadeena Jayasuriya
 • Dr Sharika Devinee Gunatillaka
 • Dr(Ms) Niroshana Gunathissa
 • Dr A W Indaka Ubeysiri
 • Dr(Mrs) Thushari Dewanarayana
 • Dr K.M.R. Lakmal Kulasekara
 • Dr Sirimevan Samarakoon

Newly Joined Consultants