ENT Surgeons

 • Dr A D K S N Yasawardena
 • Dr Akram Drahaman
 • Dr Daminda Dumingoarachchi
 • Dr M Sheriff
 • Dr Mihiri Rubasinghe
 • Dr Milhan Bahar
 • Dr R Abeywickrama
 • Dr Ravindra Kirihena
 • Dr Ravindra Ruberu
 • Dr Rizny Sakkaff
 • Dr Vasanthika S Thuduvage
 • Dr(Mrs) Chandra Jayasuriya

Newly Joined Consultants