Gastroenterology

  • Prof D N Samarasekera
  • Dr Isuru Upanishad
  • Dr M Z Badurdeen
  • Dr Sanjaya Abeygunawardena
  • Dr Sanjeev Samaranayaka
  • Dr J V Sanjeewa Ariyasingha
  • Dr S Uditha B Dassanayake
  • Dr Mohamed Nizam Mohamed Nuzair
  • Dr T G Amal Priyantha

Newly Joined Consultants