සැත්කම ප‍්‍රමාද වුණොත්,කොරෝනා ඉක්මන් වෙයි…

කොරෝනා නැත්නම් COVID -19 කියන්නේ දැන් අපි අහන්න අකමැතිම වචනයක් වුනත්, එදිනෙදා අහන්න ලැබෙන හුරුපුරුදු වචනයක්.COVID-19 යනු සුලමුල පවා හරිහැටි නොදන්නා, නිසි ප‍්‍රතිකර්මයක් හෝ ඖෂධයක් සොයා නොගත් බිහිසුණු වෛරසයක්.COVID -19 ආසාදනය වීම වැළැක්වීමට විවිධ එන්නත් වර්ග දැන් භාවිතයට ඇති අතර, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මතය අනුව මෙම වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා දැනට තිබෙන ඵලදායීම පිළියම එන්නතයි.…

Advanced Preventive Testing at Durdans Hospital

‘Preventive Care’ is any medical intervention that defends against health emergencies. It includes proactive measures such as screening and diagnostic tests that can help individuals check their health status and identify illnesses at an early stage. Regular health check-ups not only help to reduce sickness but over the longterm can also greatly reduce healthcare costs…

Milestone Recap: 20 Years of Cardiac Care Excellence

Last year, the Durdans Heart Centre celebrated its 20th year as a Medical Centre of Excellence in Sri Lanka. Over recent years, the centre has maintained its pioneering status by continuously enabling the achievement of a multitude of cardiac care breakthroughs within the country. As Mr Ajith E Tudawe, Chairman of Durdans Hospital explains: “from…

#FightCOVID19

What is the new coronavirus? Coronaviruses are a large family of viruses that infect humans and other animals. Over the recent past, these viruses have emerged as a major threat to humanity: The SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) outbreak in 2003, MERS (Middle East Respiratory Syndrome) outbreak in 2012 and the Coronavirus Disease outbreak in…